Vrijthof 25, Hilvarenbeek
Postbus 53, 5080 AB, Hilvarenbeek
Tel: (013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl www.leermakersacc.nl

Cookies

Er worden door onze website enkel anonieme gegevens verzameld van bijvoorbeeld bezoekersaantallen,  bezochte pagina’s  en geopende artikelen. Dit ter analyse van hoe onze website gebruikt wordt, met als enige doel het optimaliseren van onze website. Er worden door ons geen persoonsgegevens van u in cookies bewaard.

Enkele website plug-ins van derden (oa. nieuwsberichten Extendum, mailinglijst MailChimp) bewaren wel cookies bij het gebruik van onze website. Op het gebruik van deze cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing.

 

Privacy statement 

Voor de AVG-compliance hebben wij per 25 mei 2018 onze Privacy Voorwaarden opgesteld. De voorwaarden bevatten tevens de Verwerkersovereenkomst die op onze dienstverlening van toepassing is.  Deze voorwaarden maken vanaf 25 mei 2018 onderdeel uit van onze dienstverlening.

Privacy voorwaarden inclusief Verwerkersovereenkomst downloaden

 


Beknopte samenvatting Privacyvoorwaarden

Leermakers accountants & belastingadviseurs, gevestigd aan Vrijthof 25, 5081 CB Hilvarenbeek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in bovenstaande Privacyvoorwaarden.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Leermakers accountants & belastingadviseurs verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten. Deze persoonsgegevens worden door u zelf aan ons verstrekt en hebben wij nodig om onze diensten voor u uit te kunnen voeren. Hieronder vindt u een selectie van de persoonsgegevens die wij voor u zouden kunnen verwerken:

– Voor- en achternaam;
– Geslacht;
– Geboortedatum;
– Geboorteplaats;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;
– Contactgegevens voor gebruik in programma’s en smartphone apps;
– Bankrekeningnummers.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Leermakers accountants & belastingadviseurs verwerkt de volgende gevoelige persoonsgegevens van u:

– Burgerservicenummer (BSN);
– Financiële en fiscale gegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Leermakers accountants & belastingadviseurs verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Verzenden van onze nieuwsbrief

Leermakers accountants & belastingadviseurs verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor belastingaangiften.

Geautomatiseerde besluitvorming

Leermakers accountants & belastingadviseurs neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Hier worden bedoeld besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Leermakers accountants & belastingadviseurs) tussen zit.
Leermakers accountants & belastingadviseurs gebruikt wel diverse (fiscale) computerprogramma’s of –systemen om voor u bijvoorbeeld aangiften of rapporten te genereren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Leermakers accountants & belastingadviseurs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

Alle klantgegevens worden tot één jaar na het opzeggen van de klantrelatie bewaard in onze klantsystemen. Dit omdat vaak ook nog over onze diensten gecorrespondeerd wordt, nadat de dienst afgerond en opgeleverd is. Bijvoorbeeld de jaarrekening is opgeleverd en de klant, bankrelatie of belastingdienst verzoekt tijdens het opvolgende jaar nog om kopie-rapporten, onderbouwingen of toelichtingen.

Onze dossiers (onderbouwingen van opgeleverde stukken) hebben uit hoofde van (fiscale) regelgeving veelal een wettelijke bewaarplicht van 7 of 10 jaar. Ook hier bewaren wij de gegevens voor u langer in onze beveiligde archieven,  om vragen door de klant, bankrelatie of belastingdienst, over kopie-rapporten, onderbouwingen of toelichtingen te kunnen beantwoorden.

Wilt u al uw gegevens na opzegging direct uit onze programma’s en archieven laten verwijderen, dan verzoeken wij u hierover contact op de nemen van de directie van Leermakers accountants & belastingadviseurs. Hiervoor zullen kosten in rekening worden gebracht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Leermakers accountants & belastingadviseurs deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Leermakers accountants & belastingadviseurs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Leermakers accountants & belastingadviseurs uw persoonsgegevens soms aan andere derden, bijvoorbeeld uw bankrelatie of uw notaris. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Leermakers accountants & belastingadviseurs gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Leermakers accountants & belastingadviseurs en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen aan de directie van Leermakers accountants & belastingadviseurs. Hiervoor kunnen kosten in rekening worden gebracht. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Leermakers accountants & belastingadviseurs wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Leermakers accountants & belastingadviseurs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op. Leermakers accountants & belastingadviseurs heeft diverse maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen, waaronder:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk
-DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Wederzijds in zicht

Abonneren nieuwsbrief