Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Titel: Subsidieregeling verwijdering asbestdaken
Datum: 03-12-2015
Categorie:
 
In de periode 2016-2019 wordt in totaal 75 miljoen euro beschikbaar gesteld om de verwijdering van asbestdaken te stimuleren.
 
Volledig verhaal

Asbestdaken zijn vanwege de gezondheidsrisico’s vanaf 1 januari 2024 verboden en zullen voor deze datum verwijderd moeten worden. Om de verwijdering te stimuleren stelt het ministerie van Infrastructuur en Milieu vanaf 4 januari 2016 een subsidieregeling open, welke tot uiterlijk 31 december 2019 loopt.

Wie kunnen aanvragen?
De subsidie kan aangevraagd worden door diegene voor wiens rekening de verwijdering van het asbestdak komt. Dit kunnen particulieren, (agrarische) ondernemers en overheidsinstanties zijn.

Subsidiebedrag
De subsidie bedraagt € 4,50 per m2, met een maximum van € 25.000 per adres;

Voorwaarden
De volgende voorwaarden gelden:

  • de verwijdering van het asbestdak mag niet voor 1 januari 2016 zijn uitgevoerd;
  • de oppervlakte van het asbestdak moet meer zijn dan 35 m2;
  • de verwijdering moet plaatsvinden door een gecertificeerd bedrijf;
  • de verwijdering moet gemeld worden in het landelijk asbestvolgsysteem (LAVS).

De asbestverwijdering mag in fases worden uitgevoerd. Deelverwijderingen mogen minder dan 35 m2 beslaan, mits de totale verwijdering meer dan 35 m2 beslaat.

Aanvragen
De aanvraag voor subsidie moet binnen zes maanden na uitvoering van de verwijdering van het asbestdak digitaal ingediend worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De aanvraag moet vergezeld gaan van een factuur met de volgende gegevens:

  • aantal m2 verwijderd asbestdak;
  • datum voltooiing verwijdering;
  • nummer LAVS-melding;
  • adresgegevens object;
  • ascert/SCA-code van het gecertificeerde asbestsaneringsbedrijf.

Andere documenten, zoals een betalingsbewijs, dienen in de administratie bewaard te worden.

Subsidieplafond
Voor de periode 2016-2019 is in totaal een budget van € 75 miljoen beschikbaar, waarvan € 10 miljoen voor het jaar 2016. De verdeling van de beschikbare gelden vindt plaats op basis van volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Een aanvraag die wordt ingediend nadat het subsidieplafond voor dat jaar is bereikt, wordt doorgeschoven naar het daaropvolgende kalenderjaar.

Samenloop subsidies
Subsidiebedragen die reeds door een bestuursorgaan zijn verstrekt voor de subsidiabele kosten of een deel daarvan, worden niet in mindering gebracht op de subsidie volgens deze regeling.

 
Printer vriendelijke pagina