Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Leveringsplicht Cosun versoepeld
    Cosun schaft de leveringsplicht af voor telers die dit jaar voldoende bieten hebben gezaaid.
Droogtemaatregelen
    Vooralsnog alleen verlenging uitrijdperiode mest op bouwland
Grenzen aan toepassing BEX melkvee
    Ondergrens ingesteld voor de melkproductie per koe en bovengrens voor het aandeel jongvee.
Onaannemelijke analysewaarden vaste mest en dikke fractie
    Afvoer dikke fractie na mestscheiding met onaannemelijke gehalten wordt in het geheel niet meegenomen door RVO.nl.
Aanhorigheden vallen onder afschrijvingsbeperking gebouwen
    Erfverharding, mestsilo en sleufsilo zijn aanhorigheden bij een gebouw en daarom niet apart afschriijfbaar
Duidelijkheid over vleesvee en fosfaatrechten
    Zoogkoeienhouders kunnen onder voorwaarden worden vrijgesteld van de verplichting om over fosfaatrechten voor het vrouwelijk jongvee te beschikken.
Verruiming knelgevallenvoorziening fosfaatrechten voor starters
    Starters die op 2 juli 2015 nog geen melk produceerden, maar wel jongvee voor de melkveehouderij hadden, kunnen alsnog een beroep doen op de knelgevallenvoorziening.
Verhoging budget Subsidieregeling verwijderen asbestdaken
    Deel van het budget in 2019 wordt naar voren gehaald.
Aandachtspunten EA-vanggewassen
    EA-vanggewas moet minimaal acht weken in stand worden gehouden.
Regeling Omgevingskwaliteit voor varkenshouders
    Varkenshouders die willen investeren in duurzaamheid en leefomgeving kunnen onder voorwaarden tegen een gereduceerde prijs varkensrechten verkrijgen.
Geitenhouderij in Utrecht op slot
    Vestiging of uitbreiding geitenhouderijen per direct op slot gezet.
Hoofdlijnen sanering en verduurzaming varkenshouderij
    Vergoeding voor stoppende bedrijven in Oost- en Zuid-Nederland, stimulering investeringen in brongerichte emissiebeperkende maatregelen in nieuwe en bestaande stallen.
Fosfaatproductie veestapel onder plafond, stikstofproductie erboven
    Stikstofproductie ligt in 2017 boven het plafond zoals vastgelegd in de derogatiebeschikking, maar na correctie is de overschrijding minimaal
Mogelijkheden scheuren grasland in de zomer
    Door droogte of andere beschadigingen aan de graszode kan het in deze periode wenselijk zijn om het grasland te vernieuwen.
Antibioticagebruik veehouderij opnieuw verminderd
    Benchmarkwaarden worden in enkele sectoren flink verlaagd.