Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Plan van aanpak welzijn geitenlammeren
    Melkgeitenhouder moet per kwartaal inzicht geven in het uitvalspercentage onder lammeren die op zijn bedrijf zijn geboren
Nieuwe kaarten met kabels en leidingen beschikbaar
    Kaarten moeten gebruikt worden bij graafwerkzaamheden.
Controleer beslissing uitbetaling betalingsrechten
    Bezwaar maken alleen zinvol indien dit kan leiden tot een hogere uitbetaling.
Fiscale behandeling fosfaatrechten nog onduidelijk
    Fosfaatrechten zijn (vooralsnog) niet afschrijfbaar en toepassing herinvesteringsreserve bij verkoop van rechten niet mogelijk
Strengere eisen gebruik gewasbeschermingsmiddelen per 1 januari
    Vanaf 1 januari 2018 gelden strengere regels voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in open teelten.
Aan- of verkoop VVO’s regelen voor 1 januari
    Ga na hoe realistisch de verwerkte hoeveelheid fosfaat is.
Zuiveringsplicht glastuinbouwbedrijven gaat definitief in op 1 januari
    Uitstel zuiveringsplicht bij gebruikmaking van een collectieve zuiveringsinstallatie kan nu officieel geregeld worden.
Versoepeling regels vrije-uitloopeieren bij ophokplicht
    Status vrije-uitloopeieren vervalt na zestien weken, beoordeling op koppelniveau.
Blokkerende zeggenschap jonge landbouwer tijdig regelen voor subsidieaanvragen
    Blokkerende zeggenschap moet op het moment van aanvragen blijken uit de inschrijving in het handelsregister
Kalvermester moet bedrijfstoeslag doorbetalen
    Europese verordeningen verzetten zich niet tegen contractueel overeengekomen doorbetaling bedrijfstoeslag aan kalverintegratie.
Gebruik en verantwoording van spuiwater
    Spuiwater uit luchtwassers mag slechts onder voorwaarden gebruikt worden als meststof
Zicht op derogatie, fosfaatrechten ingevoerd
    Definitieve besluitvorming over het verkrijgen van derogatie zal pas rond april 2018 plaatsvinden
Betalingsregeling voor procederende bedrijven fosfaatreductieplan
    Individuele bedrijven hebben nog wel de mogelijkheid aan te tonen dat het fosfaatreductieplan een disproportionele last.
Fosfaatverrekening aanvragen voor 31 december
    Deel fosfaatgebruiksnorm 2018 kan overgeheveld worden naar 2017
Subsidieregeling jonge landbouwers in december opengesteld
    Alleen subsidie mogelijk voor op (provinciale) investeringslijst vermelde duurzame investeringen.