Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Uitscharen vee in 2015 en fosfaatrechten
    Uit- en inschaarder kunnen onderling afspreken dat de rechten (deels) overgedragen worden aan de uitschaarder.
Norm voor hoeveelheid fipronil in mest vastgesteld
    Mest met teveel fipronil moet worden verbrand
Ontwerp zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn
    Actieprogramma bevat maatregelen die Nederland de komende vier jaar wil nemen.
Werkwijze bemonstering en afvoer dikke fractie
    Per 1 oktober 2017 zijn de regels voor het nemen van mestmonsters van dikke fractie gewijzigd
Landbouwbeleid in het regeerakkoord 2017-2021
    Nieuw kabinet trekt 200 miljoen euro uit voor een warme sanering van de varkenshouderij en 75 miljoen voor een bedrijfsovernamefonds.
Opnieuw vaststellen bedrijfstoeslag
    Landbouwer mag ook opkomen tegen de in het oorspronkelijke besluit reeds gecorrigeerde percelen.
Nieuwe beoordelingswijze percelen met N-code
    Uitgesloten percelen voor betalingsrechten op basis van natuurbeheertype worden opnieuw beoordeeld
Plattelandswoning kan ontwikkeling landbouwbedrijf belemmeren
    Luchtkwaliteit ter plaatse van plattelandswoning moet wel beoordeeld worden
Begrazing door dieren is nog geen beheer van grond
    Geen bedrijfstoeslag, omdat veehouder niet het beheer over de door zijn dieren begraasde percelen heeft.
Overname fosfaatrechten bij bedrijfsoverdrachten
    Overname referentiegegevens voor de fosfaatrechten alleen mogelijk bij een overname van een gebouw en/of grond van een beeindigd bedrijf
Wetsvoorstel afschaffing btw-landbouwregeling
    Uitzondering voor landbouwers op normale btw-regime komt volgens het voorstel per 1 januari 2018 te vervallen
Kortingspercentage en uitbreiding knelgevallen fosfaatreductieplan
    Kortingspercentage resterende deel van dit jaar vastgesteld op 12%.
KringloopWijzer niet inzetbaar voor verantwoording fosfaatproductie
    Een deel van de ingevulde gegevens is onvoldoende controleerbaar,.
Inzaai vanggewas na maïs op zand- en lössgrond
    
Verkeersveiligheid bij oogstwerkzaamheden
    Neem voldoende maatregelen om ongevallen als gevolg van deelname landbouwvoertuigen aan het verkeer te voorkomen.