Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Subsidie voor monomestvergisting
    Eenmalige openstelling SDE-regeling voor kleinschalige monomestvergisters
BBL verkoopt landbouwgronden
    BBL start grootschalige verkoop van bijna 2.000 ha grond over heel Nederland.
Compensatie rentederivaten: automatisch of aanmelden?
    Deel ondernemers met rentederivaten ontvangt actief een compensatievoorstel, ander deel moet hierom verzoeken.
Controle NVWA op beregeningsverbod aardappelen
    In bepaalde gebieden geldt een verbod op beregening met oppervlaktewater in verband met bruinrot.
Extra subsidie brede weersverzekering en agrarisch natuurbeheer
    Benodigde budget wordt verkregen door vermindering budget voor bedrijfstoeslag.
Verplichte bestrijding IBR vanaf 2018
    Overheid gaat bestrijding IBR regelen, maar BVD (nog) niet.
GPS-meting percelen leidt niet tot gewenste resultaat
    RVO hoeft binnen de marge vallend verschil tussen opgegeven en geconstateerde oppervlakte van een perceel niet nader te beoordelen.
Let op realisatietermijn PAS
    Bedrijfssituatie volgens melding of vergunning moet binnen twee jaar gerealiseerd worden.
Fosfaatreductieplan: opletten bij afvoer jjongvee
    Jongveegetal voor veel bedrijven niet meer van toepassing, mits jongvee op de juiste wijze wordt afgevoerd
Impasse PAS en natuurvergunningen
    Raad van State stelt vragen aan Hof van Justitie over of de PAS in overeenstemming is met de Habitatrichtlijn.
Controle en bezwaar beschikking fosfaatreductieplan
    Beschikkingen over de eerste periode van het fosfaatreductieplan zijn verzonden
Regeling fosfaatreductie varkenshouderij opengesteld
    Subsidieregeling voor varkenshouders die vrijwillig mengvoer met een lager fosforgehalte inkopen.
Bestaan pachtovereenkomst niet bewezen
    Gebruiker perceel kan niet bewijzen dat hij een tegenprestatie heeft voldaan.
De-minimisverklaring bij steunverlening
    Bonus in het kader van het fosfaatreductieplan valt onder de de-minimissteun.
Inschrijving in handelsregister correct?
    Zorg voor correcte inschrijving bij aanvraag betalingsrechten uit Nationale Reserve of extra hectarebetaling voor jonge landbouwers.