Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Landelijke handhaving PAS
    Provincies gaan handhaven op de realisatietermijn van vergunningen waarbij ontwikkelingsruimte is toegedeeld.
Aanpak bedrijfs- en dierblokkade
    Aanpak moet zich in eerste instantie richten op het opheffen van blokkades om verdere schade te beperken.
Gepachte grond telt toch niet mee
    Pachtovereenkomst stelt dermate beperkingen aan het gebruik van de percelen, dat deze niet meetellen voor de mestwetgeving.
Geen beschikking fosfaatrechten ontvangen? Onderneem actie!
    Sommige bedrijven met melkvee, met name jongveeopfokbedrijven en vleesveebedrijven met vrouwelijk jongvee, hebben (nog) geen beschikking ontvangen.
Controle I&R-systeem bij rundveehouders
    Forse sancties voor bedrijven die de I&R-registratie hebben gemanipuleerd.
Strenger optreden NVWA tegen ongekeurde spuitapparatuur
    De NVWA gaat de keuringsplicht van professionele apparatuur voor het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden strenger handhaven
Toepassing 2%-marge bij vaststelling perceelsoppervlakte
    RVO.nl mag bij vaststelling perceelsoppervlakte niet volstaan met een verwijzing naar de 2%-marge, indien sprake is van een duidelijke verandering in het veld.
Extra sancties bij niet voldoen aan vergroeningsvoorwaarden
    Bekijk tijdig of met het bouwplan voldaan kan worden aan de vergroeningseisen
Uitschaarverklaring fosfaatrechten voor 1 april insturen
    Geen korting op overdracht rechten middels uitschaarverklaringj
Beschikking fosfaatrechten goed controleren
    De meeste melkveebedrijven hebben inmiddels een beschikking fosfaatrechten ontvangen.
NVWA controleert stalklimaat varkens
    NVWA is gestart met inspecties of het klimaat in varkensstallen niet schadelijk is voor de dieren.
Afschrijving dier- en fosfaatrechten
    Rechten kunnen worden afgeschreven tot 31 december 2027
Aanmelding knelgevallenregeling fosfaatrechten voor 1 april
    Gemelde bijzondere omstandigheid in het kader van de regeling fosfaatreductieplan moet opnieuw gemeld worden voor de fosfaatrechten.
Afschrijvingsnormen voor agrarische bedrijfsgebouwen
    Vanaf 2017 gelden fiscale afschrijvingsnormen voor nieuwe agrarische bedrijfsgebouwen
Voorzieningen Wet grondgebonden groei melkveebedrijven
    Knelgevallenregeling voor bedrijven die in 2014 door buitengewone omstandigheden een lager melkveefosfaatoverschot hadden.