Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Let op de voorwaarden voor het ecologisch aandachtsgebied
    Vanggewassen (algemene lijst, categorie 1) voor invullen van het ecologisch aandachtsgebied kennen een aantal formele eisen, waar nogal eens van afgeweken wordt. Vooral bij inzaai voor 15 juli wordt nogal eens vergeten dat de 10-weken periode pas eindig 10 weken na 15 juli en niet na de zaaidatum. Daarom nog even de voorwaarden op een rijtje.
Overgenomen verwerkingsverplichting leidt tot forse boete
    
Zo had ik het niet bedoeld, een kennelijke fout?
    Twee landbouwers hebben bij hun verzoek om uitbetaling van hun betalingsrechten een fout in de aanvraag gedaan. In beide gevallen vinden ze dat RVO had moeten snappen dat hun aanvraag niet juist was en dat zij die op basis van de zogenaamde kennelijke fout mogen herstellen. De een kreeg gelijk, de andere niet. Waar zat dat verschil in?
Biedt extra toets oplossing voor knelgevallen?
    RVO biedt melkveehouders die in dezelfde situatie zitten als de bedrijven die via de voorzieningenrechter buitenwerkingstelling van het Fosfaatreductieplan hebben gekregen een extra oplossing.
Aanpassing gebruik gewasbeschermingsmiddelen open teelt
    Aangescherpte regels Activiteitenbesluit voor gebruik gewasbeschermingsmiddelen gaan gelden voor het gehele landbouwperceel.
Zuiveringsplicht afvalwater glastuinbouw vanaf 2018
    Mogelijkheid tot uitstel voor collectieve zuiveringsinstallaties tot 2021.
Vaste mest niet-emissiearm uitgereden
    Mest in opeenvolgende werkgangen uitgereden zonder dat er onderwerkactiviteiten werden verricht.
Toepassing BEX niet altijd mogelijk bij veel overige graasdieren
    Toepassing bij veel overige graasdieren toch mogelijk als er sprake is van volledig gescheiden voerstromen.
Alsnog compensatie voor zwangere zelfstandigen
    Vrouwelijke ondernemers die tussen 2004 en 2008 zwanger waren, maar geen uitkering konden krijgen, komen alsnog in aanmerking voor compensatie.
Wijziging zaaidatum EA-vanggewas
    EA-vanggewas moet minimaal tien weken in stand worden gehouden.
Vrijstelling scheurverbod grasland bij droogteschade
    Verwachte graslandopbrengst moet minimaal 25% lager liggen.
Subsidie verwijdering asbestdaken
    De minimale oppervlakte-eis is komen te vervallen.
Regeling ondersteuning ketenconcepten varkenshouderij
    Collectieven van varkenshouders kunnen subsidie verkrijgen voor versterking van de positie van varkenshouders in de keten.
Scheurmonster grasland op klei en veen vaak verplicht
    Scheurmonster ook op klei- en veengrond verplicht als men nadien een relatief stikstofbehoeftig gewas teelt en dit gewas bemest wordt met stikstof.
Natuurbeheertype ongeschikt criterium voor subsidiabiliteit grond
    Typering in provinciale natuurbeheerplan is ongeschikt middel voor de bepaling of landbouwareaal overwegend voor niet-landbouwactiviteiten wordt gebruikt.