Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Fosfaatrechten en zelfzuivelaars
    Zelfzuivelaars ontvangen mogelijk een herbeschikking toekenning fosfaatrechten.
Aanmelding equivalente maatregelen akkerbouw tot 1 juni
    Bij bovengemiddelde gewasopbrengsten mag onder voorwaarden een extra stikstof- of fosfaatnorm toegepast worden.
Verplichte registratie en gegevensverstrekking akkerbouwers
    Telers van aardappelen, granen en suikerbieten moeten verplicht bijdragen aan onderzoeksprorgramma`s voor collectief akkerbouwonderzoek.
Let op juiste inschrijving in handelsregister
    Correcte inschrijving van belang voor handelspartners en GLB-betalingen
Ontheffing afvoer kalveren voor geblokkeerde bedrijven
    Het is van groot belang alleen kalveren af te voeren waarvan de registratie juist is.
Dijkpercelen in het GLB en de Meststoffenwet
    Primaire waterkeringen tellen niet meer volledig mee voor de Meststoffenwet
Fosfaatrechten komen toe aan opfokker
    Het gedurende langere periode opfokken van jongvee gaat verder dan alleen het in- en uitscharen van vee.
Aanvragen compensatie zwangere zelfstandigen vanaf 15 mei
    Compensatie voor zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen.
Nieuwe biologische verordening
    Nieuwe verordening moet op 1 januari 2021 ingaan.
Valt hagelschade onder stormverzekering?
    Wisselende resultaten in rechtsprocedures tegen weigering vergoeding hagelschade door verzekeraar.
Voorkomen vervallen betalingsrechten
    
Fosfaatrechten deels voor uitschaarder
    Fosfaatrechten moeten in dezelfde verhouding verdeeld worden als de periode van houderschap.
Aanpassing geurreductiepercentages combiluchtwassers
    Prestaties combiluchtwassers zijn in de praktijk aanzienlijk lager dan verwacht.
Vleesvee vrijgesteld van fosfaatrechten
    Houders van jongvee van zoogkoeien kunnen kiezen voor een vrijstellingsregeling, waarbij eventueel toegekende rechten ingeleverd moeten worden.
Derogatie met twee jaar verlengd